disclaimer

De artikels die geplaatst worden op deze website zijn persiflerend, satirisch of parodiërend van aard. Ze geven slechts de visie of mening weer van de redactie van Truman Trash. Opgevoerde personages of rechtspersonen kunnen gefingeerd zijn. De redactie behoudt zich het recht voor stijlmiddelen te gebruiken die, ondanks dat de intentie daartoe bij de redactie ontbreekt, ertoe kunnen leiden dat lezers van trumantrash.com zich geschokt, beledigd of gekwetst voelen. trumantrash.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade ontstaan door via trumantrash.com openbaar gemaakte publicaties.

Meent u dat trumantrash.com uitingen bevat die onrechtmatig zijn jegens u of uw onderneming, dan kunt u dit kenbaar maken via redactie(at)trumantrash.com .